Onderstaand treft u de algemene voorwaarden op hoofdlijnen aan. Deze dient u te beschouwen als huisregels/spelregels die u dient te weten indien u in behandeling komt en bent. De volledige versie treft u tevens aan in onderstaande bijlage (PDF).

De Algemene Voorwaarden (kunt u downloaden door op onderstaand PDF-bestand te klikken) zijn van toepassing. Het is - zo lang POBOS BV actief is - meermaals gebleken dat veel te veel clienten geen kennis nemen van deze algemene voorwaarden. Dat is slordig en onwenselijk. POBOS BV neem geen aansprakelijkheid voor onzorgvuldigheid aan de zijde van clienten en waarschuwt bij voorbaat voor het ontstaan van misverstanden. Met name clienten die de algemene voorwaarden niet lezen en dan zonder overleg derden inschakelen veroorzaken situaties die onwenselijk zijn en de professionele relatie tussen client en zorgverlener niet ten goede komen.

Tijdens het eerste consult (en indien blijkt dat u zaken niet goed begrepen en/of niet onthouden heeft en/of niet goed gelezen heeft op deze site ook nog eens bij herhaling)  worden de meeste belangrijke zaken (tarieven, declaratieverplichtingen, emailcommunicatie, consulttijd etc. etc.) nog eens kort op hoofdlijnen toegelicht om te voorkomen dat hier achteraf problemen over ontstaan. Ervaring heeft geleerd dat dit noodzakelijk is. Dat hier tijd aan besteed moet worden spreekt voor zich. Dat zal bij de een wat meer moeten dan bij de ander!

▪U dient u allereerst aan te melden via email: joshaartmans@hotmail.com . Geef uw naam, adres, geboortedatum, BSN, telefoonnummer en emailadres door. Dan krijgt u diverse bijlagen per mail toegestuurd .

▪Zonder verwijsbrief krijgt u geen behandeling vergoed. De datum van de verwijsbrief is de startdatum van uw zorgtraject. Indien u in behandeling bent voor een chronische problematiek (blijvend probleem, waarvoor doorgaans blijvende behandeling noodzakelijk is) is geen jaarlijkse verwijsbrief noodzakelijk maar wel moet de huisarts dan na 365 dagen schriftelijk bericht worden dat de behandeling voortgezet wordt. Zo'n melding wordt hier geregeld via een extra service. U krijgt dan in december een brief voor uw huisarts die u zelf dan moet doorgeven aan uw huisarts met het verzoek deze melding  te ondertekenen met praktijkstempel en datum. Deze melding dient u in verband met de voorbereidende administratieve werkzaamheden voor het nieuwe jaar dan voor kerst te retourneren. Doet u dat niet dan dient  u een nieuwe  verwijsbrief  aan te vragen en pas na ontvangt  hiervan kan uw behandeling starten.

▪Afspraken en planning  worden via mail vastgelegd. Als u hier in behandeling bent moet u wekelijks uw mail controleren. Gedane voorstellen voor te plannen consulten en belangrijke af te handelen zaken dient u  binnen 48 uur te bevestigen anders vervallen gedane voorstellen. Clienten die niet reageren op emails worden na 3 memo's bericht  dat hun behandeling gestopt wordt omdat niet reageren een steeds meer storende en tijdrovende factor wordt die te belastend is voor de toch al zo grote administratieve druk.

▪Data planning vindt niet plaats via Whatsapp en andere sociale media. maar uitsluitend via email. Het advies om vastgelegde data te noteren in een papieren agenda en inhoudelijke mails op te slaan op een externe HD en/of in een MAP op uw pc. 

▪Consulten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag (zaterdag ook bespreekbaar) doorgaans op normale kantoortijden en uitsluitend op afspraak.

▪Bij verhindering en besmettelijke virus  dient men zich af te melden bij voorkeur per email en zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 dag van te voren . Bij het niet verschijnen zonder afmelding behoudens (aantoonbare) overmacht worden de kosten als no show in rekening gebracht ten laste van de verzekerde zelf. U moet er begrip voor hebben dat de reden van uw afmelding gevraagd kan worden, zeker als het voor het eerste consult geldt of als er een patroon ontstaat van onduidelijkheid.

▪Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken heeft de behandelaar het recht de behandeling te stoppen. De behandeling wordt tevens gestopt indien de praktijkhouder vanwege pensioen en/of gezondheidsredenen besluit te stoppen met de praktijk. Om te voorkomen dat clienten te maken krijgen met onverwachte (verplichte) overdracht van hun dossier aan een andere GGZ-praktijk is in het intakeformulier een clausule opgenomen (zie ook dossier).

▪Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die in behandeling is wordt geen informatie gegeven aan derden. Indien informatie verstrekt wordt gebeurt dit alleen schriftelijk.

▪Naast een verwijsbrief van de huisarts, moet een bewijs van zorgverzekering  en ID-kaart ter inzage overlegd worden. Daarnaast moet een intakeformulier ingevuld en ondertekend worden. Diagnostische vragenlijsten zijn tevens een verplicht onderdeel.

▪De tarieven die bij POBOS BV gehanteerd worden zijn de tarieven die betrekking hebben op Kwaliteitsstatuut II, vastgelegd door de gecontracteerde zorgverzekeraars en wanneer geen contract afgesloten is zijn dit de NzA-tarieven van het betreffende jaar. De bedragen zijn wettelijk voorgeschreven en voor de client zichtbaar op de uitkeringsberichten van de zorgverzekeraar. Deze zijn terug te vinden in de app bij declaraties. De client dient de vergoeding van de tarieven goed na te vragen bij de zorgverzekeraar (zie ook zorgverzekeraars).

▪De behandeling (van een BIG-geregistreerd psycholoog) valt onder de basispolis en het eigen risico is van toepassing. Zie ook: Tarieven!

▪Zelfverwijzers dienen per consult contant af te rekenen.

▪In principe wordt geen wachtlijst gehanteerd en kan een client na overleg van verwijzing en ingevuld intakeformulier vrij snel (doorgaans binnen 2-3 weken) starten met behandeling. 

▪Elke client ontvangt een samenvattend  kort verslag met diagnose en van belang zijnde zaken voor de behandeling. Op speciaal verzoek van client kan een uitgebreider verslag gemaakt worden. Nadere informatie hieromtrent is opvraagbaar.

▪Er worden geen psychodiagnostische verslagen/verklaringen gemaakt voor een primair juridisch doel. Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit en het beroepsgeheim  van de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog zal vanwege het beroepsgeheim  ook niet als getuige van de client optreden.

▪Bij klachten is het gebruikelijk en wenselijk eerst de klacht met de behandelaar te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan men een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of bij het NIP. 

▪Sedert de start van deze praktijk (1998) wordt een intakeformulier gehanteerd waarop de client  persoonlijke gegevens noteert en verklaart client  kennis genomen te hebben  van de huisregels. Tevens geeft client  aan dat hij/zij verzoekt tot vernietiging van het dossier na de verplichte periode van materiele controle door de zorgverzekeraar. Indien client dit niet wil (want er is sprake van een keuze) geeft client dit ook aan op het intakeformulier en dan wordt het dossier 15 jaar bewaard. Het vernietigen van een dossier mag op schriftelijk verzoek van de client zelf (behoudens bij een aanmerkelijk motief het dossier niet te vernietigen, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname, een zeldzame erfelijke ziekte of een lopende juridische procedure waarin uw dossier een rol zou kunnen spelen). De behandelaar heeft het recht een dossier te vernietigen (wederom behoudens eerder genoemde zaken) bij het stoppen van de praktijk om belangrijke redenen bijvoorbeeld ernstige ziekte en/of pensioen. Zie verder het menu DOSSIER!

▪BIG-Registratie, Beroepscode NIP, Algemene Standaard Testgebruik NIP en Kwaliteitsstatuut  (3.0 nieuwste versie 13.09.2023)  zijn van toepassing. 

 

 

POBOS Salgemenevoorwaarden Pdf
PDF – 111,6 KB 16 downloads