• Tarieven GGZ  2024 in euro volgens de Nederlandse Zorgautoriteit  geldend voor POBOS BV  werkzaam binnen  GGZ Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II  (Wet BIG artikel 3)

   

  CO0107:   Behandeling 5 minuten: 31,48

  CO0237:   Behandeling 15 minuten: 56,19

  CO0367:   Behandeling 30 minuten: 95,67

  CO0497:   Behandeling 45 minuten: 135,89

  CO0627:   Behandeling 60 minuten: 161,46

  CO0757:   Behandeling 75 minuten: 198,72

  CO0887:   Behandeling 90 minuten: 242,76

  CO01017: Behandeling 120 minuten:346,41

  CO0042:  Diagnostiek 5 minuten: 39,98

  CO0172:  Diagnostiek 15 minuten: 68,88

  CO0302:  Diagnostiek 30 minuten: 114,20

  CO0432:  Diagnostiek 45 minuten: 159,70

  CO0562:  Diagnostiek 60 minuten: 183,44

  CO0692:  Diagnostiek 75 minuten: 223,48

  CO0822:  Diagnostiek 90 minuten: 274,01

  CO0952:  Diagnostiek 120 minuten: 380,13

   

  •Bovenstaande  tarieven betreffen direct contact , d.w.z. persoonlijk contact in de praktijk, telefonisch  contact & email contact.

  •Uw zorgverzekeraar vergoedt bij gecontracteerde zorg  circa 85-86% van deze tarieven en noemt dat voor de verzekerde 100% vergoeding. U hoeft bij gecontracteerde zorg niets bij te betalen. De declaratie wordt digitaal ingediend bij uw zorgverzekeraar.

  •Uw zorgverzekeraar vergoedt bij niet contracteerde zorg  bij een restitutiepolis 100%, bij een combinatiepolis gemiddeld 90%, bij een naturapolis gemiddeld 70-80% van deze tarieven. In dat geval moet u altijd bijbetalen , dit heet eigen bijdrage. Bij oncontract eerde zorg ontvangt u zelf de declaratie en dient u zelf  eerst de declaratie te  betalen alvorens te kunnen indienen behalve bij VGZ en ONVZ. Met deze beide zorgverzkeraars heeft POBOS BV een betaalovereenkomst. 

  •Indien u een gemachtigde heeft aangewezen (met kopie van uw beider ID) ontvangt uw gemachtigde de declaratie en dient deze de declaratie te voldoen. 

  •Uw eigen risico is van toepassing want de GGZ valt onder de basispolis.

   

 • Tarieven dient u op te vragen bij uw zorgverzekeraar omdat deze per verzekeraar verschillen.  Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kunt u navraag doen over de maximum NZa-tarieven. Heeft u twijfels over de in rekening gebrachte tarieven en heeft u daar klachten over dan kunt u het beste de vragen en/of klachten voorleggen aan uw zorgverzekeraar. POBOS BV houdt zich nl. strikt aan de voorgeschreven tarieven en is verplicht deze  maandelijks  te declareren  voor directe tijd (d.w.z. tijd besteed aan het directe contact met de client, per dag, en per moment en per duur in minuten). Hierover wordt met clienten niet in discussie gegaan!
 • Informatieverstrekking aan UWV & ARBO-diensten: enkele vragen beantwoorden: Voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden geldt voor 2024  per aanvraag  een tarief van € 104,69 (prestatiecode: OV0018).  Dit tarief geldt voor enkele standaard vragen die op 1-2 blz. A4 beantwoord worden.
 • Uitgebreid rapport, in overleg, kosten voor rekening van de persoon/organisatie die het rapport opvraagt.  Particulier tarief (niet declarabel) dat POBOS BV hanteert: € 175,00 per uur.
 • GGZ-activiteiten verricht door een psycholoog zijn vrij van BTW.
 • Voor 2024 heeft POBOS BV een contract afgesloten met CZ-groep, DSW, Zilveren Kruis Achmea-groep, ASR-Ditzo en Caresq. CZ-groep is de grootste contractant voor POBOS BV.
 • Voor 2025 sluit POBOS BV alleen nog een contract af met CZ-groep en DSW.
 • Kijk goed welk soort polis u heeft, lees de voorwaarden. Zie in dit verband ook: De Limburger (over de polis).
 • POBOS BV doet geen zaken met  zorgverzekeraars die minder dan 85% van de NZa tarieven bieden alsook niet  met zorgverzekeraars die aanvullende eisen stellen boven op de Zorgverzekeringswet . POBOS BV  doet geen zaken met budgetpolishouders. 
 • Zelfverwijzers  zijn clienten die geen verwijsbrief overleggen. Zij krijgen de behandeling niet vergoed van hun zorgverzekeraar. Zelfverwijzers moeten daarom ter plekke na een consult  contant betalen. Zij betalen maximaal het NZa-tarief. De contantbetaling wordt als contantbetaling in de administratie opgenomen en de client kan uiteraard indien deze dat kenbaar maakt  een handgeschreven  kwitantie voorzien van stempel , handtekening en datum ontvangen. 
 • Tijdens het eerste consult (en indien blijkt dat u zaken niet goed begrepen en/of onthouden heeft en/of goed gelezen heeft op deze site ook nog eens bij herhaling)  wordt de tarifering nog eens kort op hoofdlijnen toegelicht om te voorkomen dat hier achteraf problemen over ontstaan.
 • Indien u na het indienen van een ingevuld en ondertekend intakeformulier uw aanmelding alsnog annuleert en de werkzaamheden niet declarabel zijn bij uw zorgverzekeraar  omdat er nog geen verwijsbrief is worden kosten in rekening gebracht ter hoogte van het geldende uurtarief .