1. Verklaringen door behandelend psychologen t.b.v. eigen cliënten

 

1. Aan behandelend psychologen wordt regelmatig door cliënten (of door derden) gevraagd een verklaring af te geven over hun psychisch functioneren of over het psychisch functioneren van anderen dan hun cliënt (bijvoorbeeld de ex-partner van de cliënt). Mede op basis van tuchtrechtelijke uitspraken raadt het NIP het afgeven van verklaringen door behandelend psychologen uitdrukkelijk af waarmee een juridisch of materieel belang is gemoeid. De behandelend psycholoog dient zich te beperken tot feitelijke behandelinformatie die geen waardeoordeel inhoudt.

2. POBOS BV verstrekt alleen behandelinformatie en alleen voor artsen (huisarts, UWV, GGD) en uitsluitend met een ondertekende machtiging van de betreffende client. Bovendien wordt deze informatie schriftelijk gegeven met altijd een kopie naar de client. De client is zelf verantwoordelijk voor het goed archiveren van deze informatie. POBOS BV verstrekt geen informatie aan juristen.

Onderstaande bijlagen kunnen van aanvullend belang zijn naast de Algemene Voorwaarden.

 

2. Informatie geven aan derden (ouders e.d.) vanaf 18 jaar.

Er wordt geen informatie gegeven aan derden, ook niet aan ouders, schoonouders, pleegouders en anderen . Het komt voor dat deze mensen contact opnemen om iets te bespreken. Dat  mag niet conform het beroepsgeheim. Bovendien doet een psycholoog niet aan waarheidsvinding. Hij is er niet bij en dus ook niet betrokken bij dingen die gebeurd zijn binnen het dagelijkse ervaringsveld van betrokkenen. Dus betrokkenen moeten inzien dat het zinloos is om de psycholoog over  allerlei zaken  te benaderen. De psycholoog heeft een cliëntrelatie met de persoon die behandeld wordt. De cliënt die in behandeling is voor zijn psychische zorgvraag dient te weten dat alles wat hij/zij doet waarmee hij in conflict raakt met zijn omgeving en zijn betrokkenen hijzelf daarvoor verantwoordelijk is  en dat de psycholoog daar nooit op aangesproken kan worden, laat staan verantwoordelijk voor gesteld voor worden.   Betrokkenen hebben vaak een eigen belevingswereld van regels en maken zelfs eigen regels. De psycholoog zal derhalve nooit informatie geven , een discusssie aangaan of anderszins in situaties waarin hij (ongevraagd) benaderd wordt door betrokkenen. Ook worden betrokkenen erop geattendeerd dat ongevraagde bemoeienis bij een behandeling onwenselijk is . Die discussie dient gevoerd te worden in eigen huiselijke en/of familiekring en niet in de praktijk! 

Informatie wordt alleen schriftelijk verstrekt met schriftelijke machtiging en alleen aan een huisarts en/of bedrijfs-/verzekeringsarts. en conform NZa-tarief.

Elke cliënt ontvangt een verslag met diagnose en aanduiding van soort behandeling of een uitgebreid psychodiagnostisch rapport (zie algemene voorwaarden) . Cliënt bepaalt zelf - als opdrachtgever - aan wie hij/zij dat document laat inzien/geeft. De psycholoog verwacht wel dat cliënt fatsoenshalve meldt aan wie dat document gegeven wordt en met welk doel. De psycholoog is zich er van bewust dat zo'n document gelezen en geinterpreteerd wordt door personen die niet in het bezit zijn van een psychodiagnostische bevoegdheid.

Waarom Een Behandelend Psycholoog Geen Verklaring Afgeeft Pdf
PDF – 201,0 KB 33 downloads
Kwaliteitsstatuut Alleen Lezen 3
PDF – 99,3 KB 38 downloads
Algemene Standaard Testgebruik NIP
PDF – 263,4 KB 39 downloads