Valt de psycholoog onder de basispolis en onder het eigen risico?

Ja, de psycholoog valt onder de wettelijk verplichte basispolis en het jaarlijkse eigen risico is gemiddeld 385 euro. Dit kan meer zijn als u dit verhoogd heeft (tot maximaal 885 euro). De zorgverzekeraar vergoedt de eerste 385 euro aan zorgkosten niet. Dit zijn ziekenhuis-consulten, GGZ-consulten, laboratoriumonderzoek (ook bloed prikken bij huisarts) en (bepaalde) medicatie. U kunt bij uw zorgverzekeraar een verzoek indienen om uw eigen risico te spreiden over meerdere maandelijkse termijnen.

Polissen: restitutie, combinatie, natura, budget

Met een naturapolis gaat men meestal naar een gecontracteerde psycholoog (d.w.z. de psycholoog heeft een declaratie-overeenkomst met de zorgverzekeraar).  Als u naar een niet-gecontracteerde psycholoog gaat, dan betaalt u een deel zelf (meestal 20%, maar dit kan meer zijn; hoe goedkoper de polis hoe meer u moet bijbetalen!). Een naturapolis is goedkoper dan een restitutiepolis. Bij een restitutiepolis krijgt u een volledige vergoeding (ook bij een niet gecontracteerde psycholoog) en heeft u keuzevrijheid tussen zorgaanbieders.  Een combinatiepolis is een combinatie van een restitutiepolis en een naturapolis: Bij een deel van de zorg in de basisverzekering is men vrij in de keuze van de zorgverlener en krijgt men de zorg volledig vergoed, ook als de zorgverlener niet-gecontracteerd is. Een budgetpolis  is een uitgeklede (on line)  polis met recht op volledige vergoeding van zorg bij een zeer beperkt aantal zorgverleners. De budgetpolis is het goedkoopst en de minst goede.

Let op: De zuivere restitutiepolis van ONVZ en VGZ bestaat niet meer. VGZ vergoedt nog 90% en bij ONVZ moet u fors bijbetalen!

Informeer bij uw zorgverzekeraar of u in het geval van bezoek aan een niet-gecontracteerde psycholoog wat u zelf moet bij betalen en ook of u zelf eerst de declaratie moet voldoen en dan pas kunt indienen. Zie ook eigen risico en eigen bijdrage.

 

Wanneer moet men een eigen bijdrage betalen?

Als men naar een psycholoog gaat die niet gecontracteerd is moet men een eigen bijdrage betalen van gemiddeld 20% per consult behalve als men een zuivere restitutiepolis heeft. Bij een budgetpolis is de eigen bijdrage nog hoger.

Is een verwijsbrief noodzakelijk en wat moet op een verwijsbrief staan?

Een verwijsbrief van de huisarts is noodzakelijk. Een verwijzing is 9 maanden geldig. Ingangsdatum is aanmelddatum bij ggz-aanbieder. Dit is de datum waarop de aanmelding bij de ggz-aanbieder binnenkomt. Een chronische behandeling duurt 1 jaar en moet elk jaar via een melding  vam de behandelaar verlengd worden. POBOS BV vraagt van de huisarts een schriftelijke bevestiging van zo'n melding. Indien de huisarts dit niet doet dient men een nieuwe verwijsbrief aan te vragen.

Wat moet op de verwijsbrief staan?

1. Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN, Zorgverzekeraar + polisnummer van de client.

2. Naam, praktijkadres en persoonlijke AGB code (zorgverlenerscode) van de huisarts.

3. Verwijsdatum.

4. Vermoeden of indicatie van de DSM V stoornis.

5. Handtekening van de huisarts.

6. Bij voorkeur ook het emailadres van de huisartsenpraktijk.

Waarom is een BIG registratie belangrijk?

BIG staat voor: Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.

Waar moet een zorgverlener inzage in geven?

Een zorgverlener is verplicht inzage te geven in zijn diploma's en registraties, bijvoorbeeld het BIG-nummer en de beroepskwalificaties. Keurmerken vallen hier niet onder.

Is een klachtenregeling verplicht en hoe werkt dit?

Ja, een klachtenregeling is verplicht. Als u een gefundeerde klacht heeft dient u uw klacht allereerst te bespreken met de psycholoog zelf.  Uw klacht wordt serieus behandeld en besproken. Mocht u dan nog niet tevreden zijn dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het NIP of bij het BIG tuchtcollege.

Moet u zich afmeldien indien u verhinderd bent?

Ja, dat bent u verplicht! Als u verhinderd bent dient u zich 24 uur van te voren af te melden. Dat doet u bij voorkeur per email. Als u zich niet afmeldt wordt de tijd in rekening gebracht, niet bij uw zorgverzekeraar (want die vergoedt dit niet) maar ten laste van uzelf. Dit noemen we no-show. Bij aantoonbare overmacht worden geen kosten in rekening gebracht.

Wat als ik te laat ben voor het consult?

Als u te laat bent wordt toch de geplande tijd in rekening gebracht. Stel u heeft een consult staan voor 60 minuten en u bent 25 minuten te laat, dan kunt u de resterende 35 minuten nog "consulteren" . Het is niet mogelijk de verloren tijd vast te plakken aan de resterende tijd.

Gebruik van de smartphone/i-phone tijdens het consult

U wordt verzocht uw telefoon uit te zetten omdat gebeld worden tijdens het consult storend is. Indien u een consultgesprek wilt opnemen dient u dit van te voren duidelijk aan te geven alsook aan te geven waarom u dit wilt.

Kan een psycholoog informatie aan derden verstrekken?

Ja, dat kan echter onder bepaalde voorwaarden.

1. Met een schriftelijke machtiging van de client en met een schriftelijk bewijs van de organisatie die de psycholoog vragen wil stellen over de diagnose , het behandelverloop (soort behandeling, consultoverzicht) kan de psycholoog informatie verstrekken aan bijvoorbeeld een arbo-arts, een UWV-arts of een GGD-arts. Dit kan wenselijken/of ondersteunend  zijn bij bijvoorbeeld bij het aanvragen van een uitkering, het verlengen van een uitkering (controle/herbeoordeling) en/of het verzoek vrijgesteld te worden van verplichtingen tijdens een uitkering, bijvoorbeeld indien men chronische klachten heeft.  Deze informatie wordt alleen schriftelijk verstrekt. Voor deze activiteit geldt een gebruikelijk NZa tarief ten laste van de aanvrager. Zie tarieven.

2. Telefonische deelname aan een bezwaarzitting (bijvoorbeeld in het kader van de aanvraag van een uitkering aan het adres van het UWV of een gemeentelijke instantie) kan alleen op afspraak in overleg. Ook hier geldt de voorwaarde van een schriftelijke machtiging.

3. Elke client ontvangt een kort verslag met diagnose en behandelverloop. Client is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van deze informatie. Deze kan bijvoorbeeld gebruikt worden om ter inzage te geven als client elders voor behandeling start. Indien client niet meer  in behandeling is bij POBOS BV en een andere GGZ-praktijk vraagt informatie op wordt deze niet verstrekt omwille van genoemde reden. 

4. Medewerkers van hulpverlenende instanties voor jeugdzorg en ggz houden er vaak een vrijblijvende praktijk op na om vanalles op te vragen, ook met een machting van de oud-client/ouders. Vaak zijn dit mensen zonder psychodiagnostische bevoegdheid alsook niet bekend met de regelgeving rondom informatie-overdracht. POBOS BV verstrekt geen informatie in dit soort aanvraagprocedures. Zie ook 3.

5. POBOS BV is verplicht bij het stoppen van de behandeling dit te melden aan de huisarts. Deze melding gebeurt digitaal en bevat de stopdatum, reden van stoppen en verwijzing naar de door de huisarts uitgeschreven verwijsbrief. Indien de huisarts een inhoudelijk verslag wenst dient dit aangegeven te worden op de verwijsbrief alsook dient de client daarvoor schriftelijke toestemming te geven alsook daarvoor bij intake te ondertekenen. In de praktijk komt het zelden voor dat een huisarts dit vraagt (puur vanwege tijdgebrek dit alles te lezen door de drukte in de praktijken).

 

 

Gecontracteerde zorgverzekeraars

POBOS BV heeft voor 2023 en 2024 een contract met CZ-groep (de grootste afnemer), Achmea-groep, DSW, ASR-Ditzo. Zie: Tarieven.

Kan ik mijn psycholoog vragen als getuige of als mijn vertegenwoordiger op te treden?

Neen, dat kan niet!

Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit en het beroepsgeheim  van de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog zal vanwege het beroepsgeheim  ook niet als getuige van de client optreden.

POBOS BV  fungeert niet als contactpersoon van een client.

 

Hoe staat het met privacy?

1. De psycholoog heeft een beroepsgeheim.

2. Zonder uw schriftelijke toestemming (via machtiging) wordt geen informatie verstrekt aan derden.

3. Uw consultmap wordt bewaard in een afgesloten dossierkast  welke staat in een persoonlijke werkkamer. Uw digitaal dossier wordt bewaard in een beveiligde pc waar alleen ik toegang toe heb. Zie verder : Dossier.

4. Uw consultbezoek wordt geregistreerd in het VCD-systeem, tevens alleen toegankelijk voor mij en via een identificatie-beveiliging.

 

Parkeren

U wordt verzocht te parkeren in de straat (in de buurt). Speciaal verzoek de inrit en de oprit vrij te houden en uw auto niet te parkeren op dezelfde plaats als een kliko geplaatst is. Fietsen gelieve u op het trottoir te plaatsen voor het pand. Sluit uw auto en fiets af.

Zorgverzekering opzeggen & betalingsachterstand

Normaal kunt u alleen uw zorgverzekering opzeggen aan het eind van het jaar, dus als u bijvoorbeeld wilt overstappen. Als u overstapt moet u uw oude zorgverzekeraar opzeggen. Dat kan ook via opstapservice, maar u moet dat wel duidelijk aangeven. Advies is nooit mondeling iets af te spreken met een zorgverzekeraar, dus altijd schriftelijk doen!

Bij een betalingsachterstand  kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Daardoor is overstappen naar een andere verzekeraar niet mogelijk. U kunt uw schuld dus niet ontlopen. Dit geldt niet voor een betalingsachterstand van het eigen risico.

Bij een aantal verzekeraars kunt u wel uw zorgverzekering tussentijds wijzigen. Dit kan maximaal één keer per jaar. Dat geldt alleen in een beperkt aantal situaties:

  • Zwangershap.
  • Adoptie van een kind.
  • Samenwonen.
  • Verhuizen.
  • Scheiden.
  • Kinderen gaan het huis uit.
  • Pensioen.
  • Baanverlies.

Informeer bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden om uw verzekering gedurende het jaar aan te passen.