Onderstaand treft u in PDF-bijlage (welke u kunt downlaoden)  de algemene voorwaarden  aan. Deze dient u goed te lezen want op het intakeformulier voor diagnostiek behandeling – welke tevens de behandelovereenkomst is -  tekent u voor akkoord en kennisname van deze algemene voorwaarden.  

▪Aanmelding

U dient u allereerst aan te melden via email. Geef uw naam, adres, geboortedatum, BSN, telefoonnummer en emailadres door. Dan krijgt u diverse bijlagen per mail toegestuurd . Naast een verwijsbrief van de huisarts dient  een bewijs van zorgverzekering  en ID-kaart ter inzage overlegd te worden. Daarnaast is het invullen en handmatig ondertekenen van  een intakeformulier verplicht. Diagnostische vragenlijsten zijn tevens een verplicht onderdeel. Maak voor uzelf van alles een kopie! Kijk regelmatig in uw mail!

▪Afzeggen na aanmelding

U kunt zonder kosten afzeggen na aanmelding maar als u het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend dient u ermee rekening te houden dat er kosten in rekening worden gebracht vanwege het voorwerk : (digitale) contacten, lijsten etc. Deze kosten kunnen als u de verwijsbrief nog niet ingeleverd heeft niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Die kosten zullen daarom in rekening gebracht worden bij u zelf. Daarbij hanteren we het uurtarief zoals vermeld op deze site.

▪Verwijsbrief

Zonder verwijsbrief krijgt u geen behandeling vergoed en wordt u niet ingeschreven. De datum van de verwijsbrief is de startdatum van uw zorgtraject.  Wat precies op de verwijsbrief moet staan treft u aan op deze site bij “verwijsbrief”. Indien u in behandeling bent voor een chronische problematiek (blijvend probleem, waarvoor doorgaans blijvende behandeling noodzakelijk is) is geen jaarlijkse verwijsbrief noodzakelijk maar wel moet de huisarts dan na 365 dagen schriftelijk bericht worden dat de behandeling voortgezet wordt. Zo'n melding wordt hier geregeld via een extra service. U krijgt dan in december een brief voor uw huisarts die u zelf dan moet doorgeven aan uw huisarts met het verzoek deze melding  te ondertekenen met praktijkstempel en datum. Deze melding dient u in verband met de voorbereidende administratieve werkzaamheden voor het nieuwe jaar dan voor kerst te retourneren. Doet u dat niet dan dient  u een nieuwe  verwijsbrief  aan te vragen.

▪Consulten:

*Uitsluitend op afspraak en vastgelegd via email.

*Geplande tijd wordt bij gecontracteerde zorg verplicht maandelijks gedeclareerd via vecozo bij uwzorgverzekeraar.

*Bij ongecontracteerde zorg krijgt u zelf de factuur welke u binnen 30 dagen dient te voldoen. Deze kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar welke deze gedeeltelijk zal vergoeden.

*Bij verhindering  2 dagen van te voren via mail afmelden. Indien u zich niet afmeldt wordt de gereserveerde tijd als no show in rekening gebracht ten laste van  u zelf. No show wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt u bij te laat afmelden niet beroepen op een memo voor een consult  want dit is pure service. U bent zelf verantwoordelijk voor uw planning en datumnotities in uw agenda. Geef onvoorziene dubbele planningen bij andere zorgverleners op tijd door!

*u dient uw telefoon bij aanvang van het consult uit te schakelen want bellen tijdens een consult is storend, leidt af en is contraproductief voor de plande tijd.

▪Informatieverstrekking aan derden

*Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (machtiging) van de persoon die in behandeling is wordt geen informatie gegeven aan derden. Indien informatie verstrekt wordt gebeurt dit alleen schriftelijk en alleen aan artsen en/of psychologen en uitsluitend over zorginhoud c.q. door ons gestelde diagnosen en behandeling.  Bij personen vanaf 18 jaar wordt geen informatie verstrekt aan (pleeg-/stief-)ouders/familie behoudens de persoon zelf hiervoor schriftelijke toestemming geeft. De informatie betreft dan alleen de diagnose en behandeling.

*Er worden geen psychodiagnostische verslagen/verklaringen gemaakt voor een primair juridisch doel. Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit en het beroepsgeheim  van de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog zal vanwege het beroepsgeheim  ook niet als getuige van de client optreden. POBOS BV verstrekt geen informatie aan juristen. U bent zelf wel bevoegd om verslagen en/of rapporten van POBOS BV door te geven aan uw advocaat. POBOS BV verwacht in dat geval van u dat u dat wel meldt.

▪Verslaglegging

Elke client ontvangt een samenvattend  kort verslag met diagnose, startdatum, verwijzer, consultritme en behandelindicatie. Op speciaal verzoek van client kan een uitgebreider verslag gemaakt worden. Dit is veel werk. Aangezien dit indirecte tijd is is dit meerwerk niet declarabel bij een zorgverzekeraar.

▪Tarieven

De tarieven die bij POBOS BV gehanteerd worden zijn de tarieven die betrekking hebben op Kwaliteitsstatuut II, vastgelegd door de gecontracteerde zorgverzekeraars en wanneer geen contract afgesloten is zijn dit de NzA-tarieven van het betreffende jaar. De bedragen zijn wettelijk voorgeschreven en voor de client zichtbaar op de uitkeringsberichten van de zorgverzekeraar. De client dient de vergoeding van de tarieven goed na te vragen bij de zorgverzekeraar. De tarieven gaan per staffels van 15 minuten en hebben betrekking op directe geplande tijd en zijn verdeeld in diagnostiek- en behandeltarieven. De NZa-tarieven treft u aan op deze site.

Bij niet gecontracteerde zorg moet men rekening houden met een eigen bijdrage van 20-30% bovenop het eigen risico van (doorgaans) 385 euro per jaar. De GGZ valt onder het eigen risico.

▪Klachten

*Bij klachten is het gebruikelijk en wenselijk eerst de klacht met de behandelaar te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan men een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of bij het NIP.

*Een klachtprocedure is zeer tijdrovend. Indien een klacht als onterecht ervaren wordt en de klachtencommissuie POBOS BV in het gelijk stelt zal POBOS BV via de rechtsbijstandverzekering de extra tijd die besteed is aan de klacht trachten te verhalen op de klager, zeker wanneer er sprake is van nalatigheid/slordigheid in zaken als genoemd in de algemene voorwaarden.

▪Dossiervernietiging

Sedert de start van deze praktijk (1998) wordt een intakeformulier gehanteerd waarop de client  persoonlijke gegevens noteert en verklaart client  kennis genomen te hebben  van de huisregels. Tevens geeft client  aan dat hij/zij verzoekt tot vernietiging van het dossier na de verplichte periode van materiele controle door de zorgverzekeraar. Indien client dit niet wil (want er is sprake van een keuze) geeft client dit ook aan op het intakeformulier en dan wordt het dossier 20 jaar bewaard. Het vernietigen van een dossier mag op schriftelijk verzoek van de client zelf (behoudens bij een aanmerkelijk motief het dossier niet te vernietigen, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname, een zeldzame erfelijke ziekte of een lopende juridische procedure waarin uw dossier een rol zou kunnen spelen). De behandelaar heeft het recht een dossier te vernietigen (wederom behoudens eerder genoemde zaken) bij het stoppen van de praktijk om belangrijke redenen bijvoorbeeld ernstige ziekte en/of pensioen. Zie verder het menu dossier.

▪Vaak voorkomend problemen (!) :

*Niet lezen van algemene voorwaarden

Het is - zo lang POBOS BV actief is - meermaals gebleken dat veel clienten de  algemene voorwaarden niet of slordig lezen.  POBOS BV neemt geen aansprakelijkheid voor onzorgvuldigheid aan de zijde van client en waarschuwt bij voorbaat voor het ontstaan van misverstanden. Met name clienten die de algemene voorwaarden niet lezen en dan zonder overleg derden inschakelen veroorzaken situaties die onwenselijk zijn en de professionele relatie tussen client en zorgverlener niet ten goede komen.

*Niet lezen van en reageren op emails

Vanwege de drukte en niet bereikbaarheid tijdens consulten  wordt veel gecommuniceerd via email maar het is een immens groot probleem aan het worden dat veel mensen niet reageren op mails , of veel te laat of slechts gedeeltelijk. Indien u alleen maar appt en niet mailt zult u moeten kiezen: of toch mailen of niet in behandeling komen/stoppen. En als u dan mailt kijk dan diezelfde dag ook weer in uw mail en als u dat vergeet  hang dan een briefje op uw planbord/ ijskast/toiletdeur (!).  Appen is niet veilig genoeg, te rommelig en  onwenselijk gezien uw privacy . U wordt verzocht om binnen 48 uur  te reageren op emails.  Bij het aanmelden en bij het vastleggen van consultdata geldt een uiterlijke termijn van 48 uur na bericht van POBOS BV. Daarna vervallen gedane voorstellen.

▪Uw eigen verantwoordelijkheid telt!

U bent zelf verantwoordelijk voor het archiveren van inhoudelijke data (bv. verslagen, psychodiagnostische rapporten, consultafspraken e.a.). Laat deze niet in uw telefoon staan - dat zorgt nl. voor digitale chaos - maar archiveer ze in een map, handmatig en/of digitaal op een pc waaraan u een printer kunt aansluiten. Maak van alles wat u invult een kopie of foto en bewaar alles zorgvuldig. Het laten staan van dit soort data in uw telefoon is gevaarlijk voor uw privacy en bij verlies en/of defect van uw telefoon bent u gevoelige stukken kwijt.

 

POBOS Salgemenevoorwaarden Pdf
PDF – 111,6 KB 36 downloads