Richtlijnen en gedragsregels uit de beroepscode

 • De psycholoog vertelt  aan het begin wat u kunt verwachten en welke kosten in rekening worden gebracht tegen welk tarief. Het is mogelijk dat hij dit nog eens herhaalt indien blijkt dat u vergeetachtig bent en/of eigen interpretaties erop na houdt.
 • De psycholoog zal toestemming vragen voordat aan de behandeling begonnen kan worden. Bij POBOS BV gebeurt dit middels het ondertekenen van een intakeformulier.
 • De psycholoog moet zich houden aan het beroepsgeheim.
 • De psycholoog moet gebruik maken van gevalideerde psychologische vragenlijsten en tests.
 • De psycholoog moet u informeren over de diagnose die hij stelt. Bij POBOS BV ontvangt u een kort verslag.
 • Mocht de psycholoog overwegen u niet te behandelen dan geeft hij een aanbeveling voor andere behandelmogelijkheden. Hij overlegt met u naar wie u kunt worden doorverwezen. Momenteel zijn in 2024 overal wachtlijsten!
 • De psycholoog  verstrekt alleen informatie aan derden met uw schriftelijke toestemming (machtiging). POBOS BV geeft geen informatie aan juristen en participeert niet in juridische procedures.
 • De psycholoog bewaart gegevens  in een dossier. U mag dit inzien als u dat vraagt. Zie dossier.
 • De psycholoog geeft u inzicht in zijn opleidingen en kwalificaties. Bij POBOS BV ligt een map ter inzage  waarin u alle informatie kunt inzien.
 • U heeft het bijna altijd recht om een bepaalde rapportage te blokkeren.
 • U heeft het recht om uw dossier te laten vernietigen door je psycholoog. Dit geeft u bij POBOS BV op het intakeformulier aan.
 • De psycholoog mag de behandeling stoppen indien u zich niet houdt aan de regels en/of in situaties als de psycholoog wegens moverende redenen de praktijk niet meer kan uitoefenen.
 • De Beroepscode NIP  kunt u onderstaand inzien.