Wat u beslist moet weten 

▪De behandeling door een BIG-geregistreerd psycholoog valt onder de basispolis en het eigen risico is van toepassing. Zie ook: Tarieven!

▪De regelgeving van het Zorg Prestatie Model (ZPM) is van toepassing. Dat betekent dat een zorgtraject alleen geopend kan worden na overleg van een verwijsbrief van de huisarts (zie ook verwijsbrief).  De client moet binnen 42 dagen (7 weken) gezien worden. Indien client zich niet aan deze afspraak houdt  komen de consulten na die 42 dagen niet voor vergoeding in aanmerking, dus zal de behandeling gestopt en het zorgtraject gesloten worden.

▪Consulten vinden plaats op maandag tot en met vrijdag (zaterdag ook bespreekbaar) doorgaans op normale kantoortijden en uitsluitend op afspraak.

▪Bij verhindering en besmettelijke virus  dient men zich af te melden bij voorkeur per email en wel 2 dagen van te voren. Bij niet verschijnen zonder afmelding behoudens (aantoonbare) overmacht worden de kosten als no show in rekening gebracht ten laste van de verzekerde zelf.

▪Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken en bij het niet voldoen van de kosten heeft de behandelaar het recht de behandeling te stoppen. De behandeling wordt tevens gestopt indien de praktijkhouder vanwege pensioen en/of gezondheidsredenen besluit te stoppen met de praktijk. Om te voorkomen dat clienten te maken krijgen met onverwachte (verplichte) overdracht van hun dossier aan een andere GGZ-praktijk is in het intakeformulier een clausule opgenomen (zie ook dossier).

▪Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de persoon die in behandeling is wordt geen informatie gegeven aan derden. Indien informatie verstrekt wordt gebeurt dit alleen schriftelijk.

▪Naast een verwijsbrief van de huisarts, moet een bewijs van zorgverzekering  en ID-kaart ter inzage overlegd worden. Daarnaast moet een intakeformulier ingevuld en ondertekend worden. Diagnostische vragenlijsten zijn tevens een verplicht onderdeel.

▪De tarieven die bij POBOS BV gehanteerd worden zijn de tarieven die betrekking hebben op Kwaliteitsstatuut II, vastgelegd door de gecontracteerde zorgverzekeraars en wanneer geen contract afgesloten is zijn dit de NzA-tarieven van het betreffende jaar. De bedragen zijn wettelijk voorgeschreven en voor de client zichtbaar op de uitkeringsberichten van de zorgverzekeraar. Deze zijn terug te vinden in de app bij declaraties. De client dient de vergoeding van de tarieven goed na te vragen bij de zorgverzekeraar (zie ook zorgverzekeraars).

▪In principe wordt geen wachtlijst gehanteerd en kan een client na overleg van verwijzing en ingevuld intakeformulier vrij snel (doorgaans binnen 2-3 weken) starten met behandeling. 

▪Elke client ontvangt een samenvattend  kort verslag met diagnose en van belang zijnde zaken voor de behandeling. Op speciaal verzoek van client kan een uitgebreider verslag gemaakt worden. Nadere informatie hieromtrent is opvraagbaar.

▪Er worden geen psychodiagnostische verslagen/verklaringen gemaakt voor een primair juridisch doel. Een behandelend psycholoog kan zich geen professioneel oordeel  vormen of uitspraken  doen over de feitelijke toedracht van bepaalde gebeurtenissen met betrekking tot de cliënt. Voor de behandeling is de beleving van de cliënt van bepaalde gebeurtenissen relevant, de behandelend psycholoog doet daarbij niet aan waarheidsvinding en doet ook geen onderzoek naar de feitelijke gang van zaken. Een dergelijk professioneel oordeel verdraagt zich niet met de rolintegriteit en het beroepsgeheim  van de behandelend psycholoog. De behandelend psycholoog zal vanwege het beroepsgeheim  ook niet als getuige van de client optreden.

▪Bij klachten is het gebruikelijk en wenselijk eerst de klacht met de behandelaar te bespreken. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan men een klacht indienen bij het medisch tuchtcollege voor de Gezondheidszorg of bij het NIP. 

▪Sedert de start van deze praktijk (1998) wordt een intakeformulier gehanteerd waarop de client  persoonlijke gegevens noteert en verklaart client  kennis genomen te hebben  van de huisregels. Tevens geeft client  aan dat hij/zij verzoekt tot vernietiging van het dossier na de verplichte periode van materiele controle door de zorgverzekeraar. Indien client dit niet wil (want er is sprake van een keuze) geeft client dit ook aan op het intakeformulier en dan wordt het dossier 15 jaar bewaard. Het vernietigen van een dossier mag op schriftelijk verzoek van de client zelf (behoudens bij een aanmerkelijk motief het dossier niet te vernietigen, bijvoorbeeld bij een gedwongen opname, een zeldzame erfelijke ziekte of een lopende juridische procedure waarin uw dossier een rol zou kunnen spelen). De behandelaar heeft het recht een dossier te vernietigen (wederom behoudens eerder genoemde zaken) bij het stoppen van de praktijk om belangrijke redenen bijvoorbeeld ernstige ziekte en/of pensioen. Zie verder het menu DOSSIER!

▪BIG-Registratie, Beroepscode NIP, Algemene Standaard Testgebruik NIP en Kwaliteitsstatuut  (3.0 nieuwste versie 13.09.2023)  zijn van toepassing. Via deze link is de Beroepscode NIP online in te zien.

 

 

 

 

 

Algemene Standaard Testgebruik NIP 2017 NL Versie Def 26 4 2018
PDF – 263,4 KB 48 downloads
Kwaliteitsstatuut Alleen Lezen
PDF – 99,3 KB 49 downloads